Konyv: Krisztus ikonja


Konyv: Krisztus ikonja

PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 824325296
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,95

MAGYARÁZAT:Konyv: Krisztus ikonja

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, Aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományozója, jöjj és Krisztus ikonja mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket. Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken.

Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért. Mi Atyánk, Ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Irgalmazz nekünk Urunk, irgalmazz nekünk, mert minden védelmet nélkülözve ezt az esedezést ajánljuk fel Néked, mint Uralkodónak, mi bűnösök, irgalmazz nekünk. Urunk, irgalmazz nekünk, mert Tebenned bíztunk, ne lobbanj nagy haragra irántunk, vétkezéseinkről Krisztus emlékezz meg, hanem tekints le reánk most is, mint könyörületes, és ments meg minket ellenségeinktől, mert Te vagy a mi Istenünk és mi a Te néped, mindannyian a Te kezed műve vagyunk, és a Te nevedet hívjuk segítségül.

A könyörületesség kapuját nyisd meg konyv: Krisztus ikonja, Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üdvössége. Örökkévaló Isten, és minden teremtés Királya, Aki arra méltattál, hogy ezt az órát megérjem, bocsásd meg bűneimet, amelyeket ezen a napon cselekedettel, szóval és gondolattal elkövettem, és tisztítsd meg, Uram, az én alázatos lelkemet a test és a lélek minden fertőzetétől; és add nekem, Uram, hogy ezen az éjszakán békességben töltsem álmomat, hogy újra fölkelve szerény fekhelyemről, ikonja járjak a Te szentséges Nevednek életemnek minden napjaiban, és legyőzzek az ellenem támadó minden látható és láthatatlan ellenséget.

Ments meg engem, Uram, a konyv: gondolatoktól, amelyek megfertőznek engem, és a gonosz kívánságoktól. Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Mindenható Urunk, az Atya Igéje, tökéletes Jézus Krisztus, könyörületed sokasága szerint soha ne hagyj el engem, a Te szolgádat, hanem lakozz bennem mindenkor. Jézus, juhaidnak konyv: Krisztus Pásztora, ne engedj át a kígyó támadásának, és ne hagyd, hogy a Sátán kívánságának prédájává legyek, mert az enyészet magvát hordozom magamban.

Uram, adj nekem is, a Te méltatlan szolgádnak, üdvözölést nyugvóhelyemen. Világosítsd meg elmémet a Te Szent Evangéliumod ismeretének fényével, lelkemet kereszted szeretetével, szívemet a Te Igéd tisztaságával, szenvedéseid által óvd meg testemet a szenvedélyektől, gondolataimat őrizd a Te alázatoddal, és ikonja fel engem kellő időben a Te dicséretedre.

Mert áldott vagy a Te kezdet nélkül való Atyáddal ikonja Szentséges Lelkeddel együtt mindörökké. Bocsásd meg nekem, méltatlannak, mindazt, amit a mai napon Ellened vétettem, mintha nem is ember volnék, hanem az állatnál is rosszabb, és engedd el szándékos és szándéktalan, tudatosan vagy öntudatlanul elkövetett vétkezéseimet, amelyeket ifjúságom óta, vagy a rossz befogadása miatt, vagy indulatból, vagy csüggedésből elkövettem.

Ha Nevedre esküdtem, vagy gondolatban káromoltam azt, vagy ha valakinek szemrehányást tettem, ha haragomban megrágalmaztam vagy megsértettem valakit, ha valami konyv: Krisztus ikonja megharagudtam, ha hazudtam, vagy mértéktelenül aludtam, ha a hozzám érkező nincstelent megvetettem, ha felebarátommal vitába keveredtem és megsértettem őt, ha valakit megítéltem, ha kérkedtem vagy felfuvalkodtam, ha haraggal teltem el, vagy ha imádság közben a ikonja hiúságain járt az eszem, ha parázna gondolataim támadtak, ha mértéktelen voltam az evésben vagy lerészegedtem, ha esztelen módon nevettem, vagy gonosz gondolatot forgattam elmémben.

Ha más jóságát látva szívemet irigység járta át, vagy ha illetlenségeket beszéltem, vagy felebarátom bűneit kinevettem, holott az én vétkezéseimnek nincs is száma. Ha rest voltam az imádságban, vagy ha bármi egyéb gonosz dolgot tettem, amire nem emlékszem, mert mindezeket és még nagyobb bűnöket is elkövettem Ellened. Irgalmazz nékem, én Uram és Teremtőm, a Te konyv: Krisztus ikonja és méltatlan szolgádnak, nézd el, engedd el és bocsásd meg vétkezéseimet, mint jóságos és emberszerető, hogy békességben térjek nyugovóra és töltsem álmomat, én parázna és szánalmas bűnös, és hogy imádhassam, énekeljem és dicsőíthessem a Te legtiszteltebb Nevedet, az Atyával és az Ő Egyszülött Fiával együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Hogyan háláljam meg, vagy mit adjak Néked ajándékul, kegyes és halhatatlan Királyom, kegyelmes és emberszerető Uram? Mert bár rest voltam a Te szolgálatodban, és semmi jót nem cselekedtem, mégis megtérésemet és lelkem üdvözülését munkálva elvezettél a mai nap végére.

Légy irgalmas hozzám, bűnöshöz, aki híjával vagyok minden jó cselekedetnek. Támaszd fel mérhetetlen vétkektől beszennyezett és elbukott lelkemet, és vedd el tőlem ezen múlandó élet minden gonosz gondolatát. Egyedül bűn nélkül való Uram, bocsásd meg bűneimet, amelyeket ezen a napon tudattal vagy öntudatlanul, szóval és cselekedettel, gondolattal és minden érzékemmel elkövettem Ellened.

Te Magad isteni hatalmaddal, kimondhatatlan emberszereteteddel és erőddel oltalmazz és őrizz meg engem minden ellenséges támadástól. Tisztíts meg engem, Istenem, tisztíts meg bűneim sokaságától! Légy hozzám könyörületes, Uram, hogy megszabaduljak a gonosz csapdáiból, és mentsd meg szenvedélyekkel teljes lelkemet, és midőn eljössz a Ikonja dicsőségedben, ragyogtasd fel rajtam a Te orcád világosságát. Most pedig engedd, hogy elítéltetés nélkül merüljek álomba, őrizd meg szolgádat minden képzelgéstől és zavaró gondolattól, űzz el tőlem minden sátáni mesterkedést, és világosítsd meg szívem értelmi szemeit, hogy ne merüljek halálos álomba.

Küldd el számomra a béke angyalát, lelkem és testem őrizőjét és vezérlőjét, hogy megszabadítson ellenségeimtől, és hogy felkelve fekhelyemről hálaadással járulhassak Eléd. Igen, Uram, hallgasd meg a Te — akaratában és lelkiismeretében — bűnös és gyarló szolgádat. Add, hogy felkelve a Te Igédet tanuljam, és angyalaiddal messzire űzd tőlem az ördögi csüggedést, hogy áldjam a Te szent nevedet és dicsőíthessem és magasztalhassam Istennek tisztaságos Szülőjét, Máriát, Akit nekünk, bűnösöknek, közbenjáróként adtál, konyv: el értünk mondott imáit, mert Ő a Te emberszeretetedet utánozva, nem szűnik meg imádkozni érettünk.

Az Ő közbenjárása, a drága Kereszt jele által és minden szentjeid kedvéért őrizd meg gyarló lelkemet, Jézus Krisztus Istenünk, mert szent és fölöttébb dicsőített vagy mindörökké. Én Uram Istenem, ha ezen a napon valamit is vétettem volna szóban, cselekedetben, vagy gondolatban, bocsásd meg nekem, mint jóságos és emberszerető. Békés és nyugodalmas álmot ajándékozz nekem, és ments meg engem a gonosznak minden befolyásától és ármánykodásától.

Küldd le őrangyalodat, aki oltalmaz és megőriz engem minden rossztól, mert Te vagy a mi lelkünk és testünk őrizője, és Néked zengünk dicsőséget, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Urunk, Istenünk, Akiben hiszünk és Akinek nevét minden névnél gyakrabban szólítjuk!

Add nekünk, nyugovóra térőknek, hogy lelkünk és testünk megpihenjen, őrizz meg minket mindenféle képzelgéstől és sötét kéjvágytól. Őrizz meg a szenvedélyek rohamától, oltsd konyv: Krisztus ikonja testi vágyaink fellobbanását. Add, hogy szavainkban és tetteinkben tisztán maradjunk meg, hogy jó cselekedetekben teljes életet élve ne essünk el a Te megígért javaidtól, mert áldott vagy mindörökké.

Uram, ne vond meg tőlem a Te mennyei javaidat. Uram, szabadíts meg az örök kínoktól. Uram, ha értelemmel vagy gondolattal, szóval vagy cselekedettel vétkeztem Ellened, bocsáss meg nékem. Uram, szabadíts meg minden tudatlanságtól, feledékenységtől, kishitűségtől és megkövült érzéketlenségtől. Konyv:, ments meg engem minden kísértéstől. Uram, világosítsd meg a gonosz kívánságoktól elsötétült szívemet.

Uram, én, mint ember vétkeztem Ellened, de Te, mint könyörületes Isten, látva lelkem erőtlenségét, irgalmazz nékem. Uram, küldd segítségemre a Te kegyelmedet, hogy dicsőítsem a Te szent nevedet. Úr Jézus Krisztus, jegyezz be engem, a Te szolgádat az élet könyvébe, és adj nekem boldog véget. Uram, Istenem, bár semmi jót nem cselekedtem Teelőtted, mégis a Te kegyelmed szerint, add, hogy konyv: tenni a jót. Uram, hintsd meg szívemet a Te kegyelmed konyv:. Mennynek és földnek Ura, emlékezz meg rólam, a Te bűnös, romlott, és tisztátalan szolgádról a Te országodban.

Uram, fogadd el bűnbánatomat. Uram, ne hagyj el engem. Uram, ne vígy engem konyv: Krisztus ikonja. Uram, add, hogy a jó szándék vezessen. Uram, adj nekem könnyeket, a halálra való emlékezést és szívbéli töredelmet. Uram, add nekem bűneim megvallásának a gondolatát. Uram, adj nekem konyv: Krisztus, tisztaságot és engedelmességet.

Uram, adj nekem türelmet, nagylelkűséget és szelídséget. Uram, ültesd belém a jótettek gyökerét és szívembe a Te félelmedet. Uram, méltass engem arra, hogy teljes lelkemmel és elmémmel szeresselek, és mindenben a Te akaratodat teljesítsem. Uram, oltalmazz engem az ellenséges szándékú emberektől, a Krisztus és a szenvedélyektől és minden egyéb ártalmas dologtól.

Uram, Te konyv: tudsz és mindent megtehetsz, amit akarsz, legyen meg bennem, bűnösben is a Te akaratod, mert áldott vagy mindörökké. Úr Jézus Krisztus, Isten Fia, a Te legtiszteltebb Anyád, a Testnélküli Angyalok, a Te Prófétád, Előhírnököd és Keresztelőd, az Istentől ihletett apostolok, a tündöklő és győzedelmes vértanúk, a szentéletű és Krisztus ikonja hordozó atyák és minden szentek imáiért szabadíts meg a mostani ördögi támadástól.

Igen, Uram és Alkotóm, mert nem akarod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen. Krisztus ikonja megtérést nekem, nyomorultnak és méltatlannak is. Ments ki engem a pusztító kígyó tátongó szájából, amely élve akar elnyelni és a pokolba juttatni. Igen, Uram, Vigasztalásom, Aki értem, nyomorultért testet öltöttél, ments ki Krisztus ikonja a nyomorúságból és adj vigasztalást az én nyomorult lelkemnek.

Ültesd szívembe a Te parancsaid teljesítését, Krisztus segíts, hogy felhagyjak minden gonosz tettel, és így konyv: a Te kegyelmedet, mert Tebenned reménykedem, Uram, ments meg engem! Péter sztudioni szerzetes imája Krisztus ikonja Szentséges Szülőjéhez. Istennek Tisztaságos Anyja, én, nyomorult leborulva esedezem Hozzád.

Te, Királynőm, tudod, hogy szüntelenül megharagítom vétkezéseimmel a Te Fiadat, az én Istenemet, és bár sokszor bánom, a bűnbánatban is rettegek, nehogy az Úr elpusztítson, hiszen Isten előtt hazugnak találtatom, mert még abban az órában ugyanazokat cselekszem. Tudván ezt, Úrnőm, Istennek Szülője, Nagyasszonyunk, esedezem Hozzád, irgalmazz nekem, erősíts meg engem, és add, hogy a jót cselekedjem.

Hiszen, Te, Úrnőm, Istennek Szülője, tudod, hogy gyűlölöm gonosz tetteimet, és teljes elmémmel szeretem az én Istenem törvényét. Tisztaságos Nagyasszonyom, nem tudom miért van az, hogy amit gyűlölök, azt szeretem, a jót pedig elkerülöm. Krisztus, ne engedd, hogy az én akaratom teljesüljön, mert nem Istennek Krisztus ikonja az, hanem legyen meg a Te Fiad és az én Istenem akarata.

Ő üdvözítsen és világosítson meg engem, és konyv: Krisztus ikonja meg nekem a Szent Lélek kegyelmét, hogy mostantól fogva ne a rosszat tegyem, hanem életem hátralévő részében a Te Fiad parancsai szerint éljek, mert Őt illeti minden dicsőség, tisztelet és hatalom, az Ő kezdet nélkül való Atyjával és szentséges, jóságos és életet adó Lelkével együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Áraszd az én szenvedélyekkel teljes lelkemre a Te Fiadnak és a mi Istenünknek irgalmát, és a Te imáiddal vezérelj engem a jó cselekedetekre, hogy életemnek hátralévő idejét vétek nélkül tölthessem el, és megtaláljam Teáltalad a Paradicsomot, Istennek Szűz Szülője, Egyedülvaló Tiszta és Áldott.

Krisztusnak Angyala, én szent Őrizőm, lelkem és testem Oltalmazója, bocsásd meg nékem mindazt, amit a mai napon Ellened vétettem, és szabadíts meg az ellenséges ördög minden gonoszságától, hogy semminemű bűnnel meg ne haragítsam az én Istenemet. Imádkozz hát érettem, bűnös és méltatlan szolgáért, hogy méltónak találtassam a Szentséges Háromságnak, az én Uram Jézus Krisztus Anyjának és minden szenteknek kegyelmére és irgalmára. Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője!

Megszabadulván a csapásoktól, hálaadással jegyzik fel győzelmi ünnepedet a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen Menyasszony! Legdicsőségesebb Örökszűz, Istennek áldott Szülője, vezesd a mi imádságunkat a Te Fiad és a mi Istenünk konyv:, és esedezz, hogy üdvözítse Teáltalad a mi lelkünket. Istennek Szűz Szülője, ne vess meg engem bűnöst, aki a Te segítségedért és közbenjárásodért esedezem.

Tebenned konyv: az én lelkem, irgalmazz nékem. Damaszkuszi Szent János imája, amelyet ágyadra mutatva mondj. Emberszerető Uralkodó, vajon ravatallá válik-e ágyam, vagy nyomorult lelkemre új nap virrad? Íme, előttem van ravatalom, itt áll előttem a halál! Félek, Uram, ítéletedtől és az örök szenvedéstől, mégis továbbra is a rosszat teszem, szüntelenül megharagítva Téged, az én Uramat és Istenemet, a Te tisztaságos Anyádat, minden Mennyei Hatalmat és Szent Őrangyalomat.

Tudom, Uram, hogy nem vagyok méltó a Te emberszeretetedre, és megérdemlek minden ítéletet és szenvedést, mégis, Uram, akár akarom, akár nem, üdvözíts engem! Mert ha az igazat üdvözíted, abban nincs semmi nagyszerű, és ha a tisztának irgalmazol, abban sincs semmi csodálatraméltó, mert ők méltók a Te irgalmadra. De rajtam, bűnösön jelentsd ki irgalmadat, hogy gonoszságaim ne múlják felül a Te kimondhatatlan jóságodat és könyörületedet, tégy velem a Te akaratod szerint!

Hiszek Tebenned konyv: megvallva Téged, hálát adok Néked; áldalak, dicsőítelek, tisztellek és magasztallak Téged és könyörgök Hozzád: könyörülj rajtam, a Te méltatlan szolgádon. Hódolok Előtted, Istennek Szentséges Szülője, Aki szüléseddel megmutattad ikonja az igazi világosságot, égnek és földnek Királynője, reményvesztettek Reménysége, elesettek Segítője, és minden bűnös Közbenjárója.

Elérhetőség Válassz Készleten Előrendelhető Készletfigyelés. Adamo Books Kft. Agave Könyvek Kft. Agroinform Kiadó Akadémiai Kiadó Zrt. Assimil Hungária Kft. Athenaeum Kiadó Kft. AVilla Pasarét kft. AW Market Hungary Kft. Axel Média Babusz Bt. Beck and Partners Tanácsadó és Szolg.

Beck Mérnöki Menedzsment Kft. Bagdi Bestseller Expert Kft. Beszédcentrum Beta Press Kft. Biztos Maraton Kft. Bodywakes Bonex Press Kft. Bonyvolt Szolgáltató Kft. Boook Kiadó Kft. Borsa Kft. Brand Content Kft. Casparus Kiadó Kft. Castelo Art Kft. Csengőkert Kft. Digi-Book Kiadó Kft. Dinasztia Tankönyvkiadó Discovery Bliss Kft. Dolmen Könyvkiadó Kft. Döntéshozók Akadémiája Kft. Dort Egyesület Doubleday dr. Deim Zoltán Dr. Juhász Dávid Imre Dr. Kotász Könyvkiadó dr.

Egmont-Hungary Ekönyves és Könyvterjesztő Kft. Ekren Könyvkiadó Kft. Enigma Books Ltd. Fortesque Kft. Fortex World Kft. Fröchlich és Társai Kft. Fumax Kft. Goodinvest Konyv: Könyvek Gourmandnet Kft. Graph-Art Kft. GraphiPack Bt. Gusto Del Mundo Kft.

Hermész Média Kft. Hungaropress Kft. "Krisztus ikonja" Mirror I. Könyvkiadó és Szolgáltató Kft. Interpress Inverz Krisztus ikonja Kft. IQ Press Lapkiadó Kft. Jachtnavigátor Bt. Jaffa Kiadó Kft. Jupiter Kiadó és terjesztő Kft. Kassák Könyv- és Lapkiadó Kft. Katica-Könyv-Műhely Katona Erika e. Klikkmarketing Bt. KMH Print Kft.

Kner House Kft. Kódexfestő Könyvkereskedés Kft. Konkrét könyvek Kft. KRQ Kft. Kulcslyuk Kiadó Kft. Lapu Bt. Lexika Kiadó Libell Kiadó Kft. Líra Könyv Zrt. Madách-Posonium Madal Bal Kft. Made in World Center Kft.

Maecenas Könyvkiadó Kft. Málnalevél Gyógyszertár Mangafan Kiadó Kft. Marketing Systems Krisztus ikonja. Monographia Bt. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. NeuroInfo Bt. New Age Media Kft. Nord Way Invest Kft. Nyom6 Kkt. Oktker-Nodus Kft. Olivia Media Olvasni Menő Kft. Omkára Veres András Omyno Kft. Parlando Stúdió Bt. Penguin Konyv: Perfact-Pro Kft.

Pergamen Libro Pesti Könyv Kft. Pozsonyi Pagony Kft. HU Kft. Prem-X Kft. Próbaút Bt. Promitor Kft. Province Art Kft. Publikon kiadó Publio Kiadó Kft. Publish and More Kft. Quintix Magyarország Kft. Ringató Kiadó Ristretto Media Kft.

Konyv: Krisztus ikonja Állatgyógyászati Bt. Sprektum kiadó Springmed Kiadó Kft. Sprint Kft. Konyv: Up Comedy Humortársulat Kft. Stratcomm Kft. Studio Baestarts Kft. Tamás és Társa Kft. Tarpa Consulting Kft. Terc Kft.

Tericum Kiadó Kft.